top of page
mitzpe ramon modified.png

 רקע לתוכנית

המדבר משתרע על יותר ממחצית שטחה של מדינת ישראל. על אף שהוא נראה עקר ושומם, מדובר במערכות אקולוגיות מורכבות ורגישות לשינויים. פעילות האדם במאה השנים האחרונות גבוהה יותר והשפעתה על המגוון הביולוגי רבה יותר. יישובים משפיעים מעבר לשטח שהם תופסים, דרך פעילות אדם סביב היישוב וניוד משאבים, אנשים, וכלי תחבורה ליישוב. השפעה זו עשויה להביא לאחידות של הנוף וליצור סכנה למינים מקומיים.

 

פעילות מטיילים ותיירים יכולה להשפיע על התנהגות, על מחזור החיים ועל תפוצה של בעלי חיים רבים, וכפועל יוצא מכך – על המגוון הביולוגי. לחקלאות יכולה להיות השפעה קיצונית בגלל יצירת איים לחים בלב האזור הצחיח, בשל איי יצרנות גבוהה הנוצרים בעקבות הטיפולים הנלווים לחקלאות כגון קוטלי מזיקים, קוטלי עשבים ודשנים אחרים ולאור סכנת המלחת הקרקע בגלל שימוש במים מטופלים. הצטברות של פסולת יכולה לפגוע באקולוגיה של המדבר בגלל הפירוק האִטי של הפסולת, שקורה עקב הלחות הנמוכה. התיישבות אדם מביאה עִמה מפגעים נוספים מעבר לפסולת ולחקלאות, כגון חתולים וכלבים המסתובבים בשטח סביב ההתיישבות, חפירות, גדרות, ביוב ועוד.

 

בעיה מרכזית נוספת הקשורה להתיישבות אדם באזורים עם הפרעה נמוכה היא יצירת קיטוע של בתי הגידול. הכנסת איים של הפרעות לשטח בלתי מופרע מביאה לירידה בגודל הממוצע של בית הגידול ולבידוד בתי הגידול.

bottom of page